fbpx
Rezultati pretrage

Kalendar preporuka za unapređenje propisa i praksi upravljanja otpadom opštine Sokobanja

Postavio admin na oktobar 22, 2022
1

2022. godina (oktobar – decembar)

Formirati multidisciplinarni tim za upravljanje otpadom (u daljem tekstu: MTUO), sastavljen od zaposlenih u lokalnoj samoupravi i javnom komunalnom preduzeću, nezavisnih stručnjaka i predstavnika stručnih ekoloških organizacija. Odabiru članova tima treba posvetiti veliku pažnju, jer će on odigrati ključnu ulogu u koordinaciji aktivnosti vezanih za uspostavljanje integralnog upravljanja otpadom, učešću opštine u aktivnostima na uspostavljanju regionalnog sistema za upravljanje otpadom i drugim aktivnostima u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom opštine Sokobanja 2022-2032.

Potrebno je predvideti i obuke članova MTUO radi dodatnog osposobljavanja za sprovođenje predviđenih zadataka. Odrediti jednog člana tima koji će biti zadužen za praćenje aktuelnih obuka, izradu baze znanja i predloga godišnjih planova obuka.

Izmeniti Odluku o načinu obavljanja komunalnih delatnosti na teritoriji opštine Sokobanja, tako da bude usaglašena sa ciljevima i aktivnostima iz LPUO za 2023. godinu (i preporukama za unapređenje propisa i praksi upravljanja otpadom iz Izveštaja SED).

 

Izmeniti/dopuniti budžet opštine i JKP Napredak za 2023. godinu tako da obuhvati:

  • Obuke članova MTUO radi dodatnog ospocobljavanja za sprovođenje predviđenih zadataka.
  • Opremu, izvođenje radova i druge resurse neophodne za uspostavljanje redovnog monitoringa sastava i količina komunalnog otpada (u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave).
  • Stvaranje uslova i apliciranje JKP za dozvolu za upravljanje opasnim otpadom.
  • Edukacije vaspitača, učitelja i nastavnika u cilju osposobljavanja za sprovođenje permanentne edukacije dece i omladine iz oblasti upravljanja otpadom.
  • Sredstva za projekat sanacije deponije Trgoviški put.
  • Sredstva za anketiranja građana, informisanje i edukacije građana o separaciji otpada.

Odgovorni za izvršenje:  Opštinsko veće, Skupština opštine Sokobanja, JKP Napredak

Kalendar preporuka za unapređenje propisa i praksi upravljanja otpadom opštine Sokobanja

2023. godina

31.01.2023.  Na sajtu opštine Sokobanja i JKP Napredak formirane strane o uslugama u oblasti upravljanja otpadom. Strane ažurirati redovno, a objave promovisati preko lokalnih medija i stranica opštine i JKP na društvenim mrežama (napraviti, ukoliko ne postoje). Cilj je pravovremeno i stalno informisanje građana o vestima i novim uslugama u oblasti upravljanja otpadom.

Odgovorni za izvršenje: Opština Sokobanja, JKP Napredak

28.2.2023. Inicirati da poljoprivredne apoteke započnu prikupljanje otpadne ambalaže od pesticida i drugih hemikalija koje se koriste u poljoprivredi. Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018 – dr.), članom 18., definisane su obaveze preuzimanja ambalažnog otpada. Proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac dužni su da besplatno preuzmu otpad od sekundarne ili tercijalne ambalaže na zahtev krajnjeg korisnika. Neophodno je da lokalna samouprava kroz razgovor sa vlasnicima lokalnih poljoprivrednih apoteka insistira na njihovoj obavezi preuzimanja otpadne ambalaže (od pesticida, đubriva i raznih hemikalija) od građana i da istakne da je to njihova zakonska obaveza. Obavestiti građane o mogućnosti i obavezi pravilnog odlaganja ove vrste otpada putem lokalnih medija, društvenih mreža, plakata na poljoprivrednim apotekama. Vršiti periodični inspekcijski nadzor – kontrolu prikupljanja opasnog otpada.

Odgovorni za izvršenje:  Opština Sokobanja

 

15.03.2023.  JKP izradilo godišnji izveštaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom i dostavila jedinici lokalne samouprave, koja ima zakonsku obavezu dostavljanja izveštaja nadležnom ministarstvu.

Odgovorni za izvršenje:  JKP Napredak

31.03.2023. Jedinica lokalne samouprave izvršila razmatranje godišnjeg izveštaja JKP o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom i dostavila izveštaj Ministarstvu zaštite životne sredine i Agenciji za zaštitu životne sredine (zakonska obaveza, u skladu sa članom 74. Zakona o upravljanju otpadom).

Odgovorni za izvršenje:  Opština Sokobanja

01.04.2023. Uspostavljen monitoring sastava i količina komunalnog otpada u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010). Precizni podaci su neophodni za projektovanje reciklažnog dvorišta, kao i za uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom –  jer će udeo opštine u ulaganjima zavisiti od količine generisanog otpada. Takođe, ekonomska opravdanost izgradnje transfer stanice u Sokobanji može se najbolje odrediti ukoliko se raspolaže ovim podacima. Da bi podaci bili precizni i pouzdani potrebno je vršiti monitoring tokom najmanje jedne cele godine.

Merenja izvršena u periodu april 2023 – april 2024., omogućiće da se septembra 2024. godine napravi projekat, a do kraja 2025. godine i izgradi reciklažno  dvorište.

Odgovorni za izvršenje:  JKP Napredak

 

15.04.2023. Izvršen detaljan tehnički pregled celokupne mehanizacije i voznog parka JKP „Napredak“ za transport i upravljanje otpadom. Otklonjeni svi kvarovi i nedostaci, sve je spremno za pojačanu eksploataciju tokom turističke sezone.

Odgovorni za izvršenje: JKP Napredak

01.05.2023. JKP obezbedilo uslove i aplicira za dobijanje dozvole za upravljanje opasnim otpadom. Cilj je uspostavljanje sistema odvojenog sakupljanja opasnog otpada iz domaćinstava do 2026. godine i stvaranje uslova za upravljanje posebnim tokovima otpada. Ova dozvola je neophodna, jer je članom 43. Zakona o upravljanju otpadom propisano da je zabranjeno mešanje opasnog otpada sa komunalnim otpadom. Za upravljanje opasnim otpadom mora da postoji posebna finansijska linija u planu budžeta JKP “Napredak” jer se tretman opasnog otpada plaća.

Odgovorni za izvršenje: JKP Napredak

15.05.2023. Isplanirane i pokrenute edukacije vaspitača, učitelja i nastavnika za oblast upravljanja otpadom u cilju njihovog osposobljavanja za edukaciju dece i mladih o pravilnom postupanju sa otpadom koje treba sprovesti tokom 2024. godine.

Odgovorni za izvršenje:  Opština Sokobanja, sokobanjska predškolska ustanova i škole

 

01.06.2023. Izvršena analiza poslovanja JKP Napredak u oblasti upravljanja otpadom i identifikovani svi problemi (veći broj problema je prepoznat u novom LPUO). Ovu analizu vrši multidisciplinarni tim za upravljanje otpadom u saradnji sa finansijskom službom JKP Napredak. Na osnovu analize MTUO određeni su prioriteti, ciljevi, mere, aktivnosti i rokovi i u saradnji sa lokalnom samoupravom, određene odgovorne službe i osobe koje će pratiti unapređenje rada tehničkih i operativnih službi. Sprovođenje obuka zaposlenih u JKP mora da bude jedan od prvih koraka. Obuke treba da budu usko stručne i da doprinose rešavanju prepoznatih problema u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, u skladu sa definisanim prioritetima. Obuke treba realizovati do kraja 2024. godine.

Odgovorni za izvršenje:  MTUO, JKP Napredak, Opština Sokobanja

 

15.07.2023. Izrađen novi projekat (ili postojeći usaglašen sa novim zakonskim aktima i promenama nastalim na lokaciji) sanacije i rekultivacije postojeće nesanitarne deponije Trgoviški put, sa mogućnošću nastavka njenog korišćenja u periodu od naredne tri godine.

Odgovorni za izvršenje: JKP Napredak

15.08.2023. Izvršena temeljna analiza mogućnosti obuhvata seoskih mesnih zajednica uslugom sakupljanja, transporta i odlaganja otpada. Multifunkcionalni tim za upravljanje otpadom (u saradnji sa JKP i mesnim zajednicama) izvršio je procenu broja i lokacija kontejnera za svako selo. Razmotrene su i optimalne putanje vozila za prikupljanje i transport otpada. Procenjene su potrebe JKP za većim angažovanjem radne snage, nabavkom dodatne mehanizacije i sudova za smeće. Na osnovu toga određena su sela koja će biti obuhvaćena uslugom u I fazi, do 2024. godine, a koja u II fazi, do 2025. godine. Multifunkcionalni tim u saradnji sa finansijskom službom JKP i pravnom službom opštinske uprave napravio je finansijski plan za proširenje obuhvata (na osnovu finansijske analize date u Lokalnom planu upravljanja otpadom opštine Sokobanja 2022-2032.), definisao model  naplate usluga i dao predlog cena, za šta je potrebna i skupštinska odluka.

Odgovorni za izvršenje:  MTUO, JKP Napredak, Opština Sokobanja

01.09.2023. Multidicciplinarni tim za upravljanje otpadom, u saradnji sa JKP izradio je  analizu potreba za zapošljavanjem novih izvršilaca za potrebe uspostavljanja separacije otpada  i odabir najadekvatnijeg modela zapošljavanja u skladu sa  aktuelnom zakonskom regulativom o zapošljavanju. Analizirane su i potrebe za nabavkom opreme i mehanizacije, konsultujući i opštine kod kojih je uspostavljen sistem za separaciju otpada, radi razmene iskustava.

Na osnovu ovih podataka planira se budžet opštine i JKP  za 2024. godinu i stvaraju uslovi za uspešan početak separacije. Pored sredstava za nabavku opreme, potrebno je obezbediti i sredstva za zarade novozaposlenih, kao i za sprovođenje anketa i edukacija.

Odgovorni za izvršenje:  MTUO, JKP Napredak, Opština Sokobanja

01.10.2023. MTUO napravio i usaglasio sa donosiocima odluka u lokalnoj samoupravi i JKP Napredak godišnji plan obuka i stručnih konsultacija za zaposlene u oblasti upravljanja otpadom.

Odgovorni za izvršenje:  MTUO, JKP Napredak, Opština Sokobanja

01.11.2023. Obezbeđen plasman reciklabilnog otpada, nakon obavljene analize tržišta i identifikacija potencijalnih kupaca. Odabran operater koji, uzimajući u obzir geografski položaj opštine i druge faktore, ima ekonomsku isplativost preuzimanja reciklabilnog otpada iz Sokobanje i sa kojim je moguća stabilna saradnja, u dužem vremenskom periodu. Omogućava da se početkom 2024. godine potpiše ugovor o plasmanu otpada.

Odgovorni za izvršenje:  MTUO, JKP Napredak, Opština Sokobanja

15.11.2023. Započeto permanentno informisanje i edukacija građana o pravilnom odlaganju otpada i uspostavljanju sistema primarne separacije. Pre same edukacije anketirani su građani da bi se ustanovio nivo informisanosti o reciklaži i novim konceptima upravljanja otpadom. Cilj aktivnosti je stvaranje uslova za uspešan početak separacije  u 2024. godini.

Odgovorni za izvršenje:  JKP Napredak, Opština Sokobanja, MTUO

01.12.2023. Prepoznati preduzetnici koji imaju mogućnost poslovanja uz primene koncepta cirkularne ekonomije. Napravljena lista. Cilj je stvaranje uslova za razvoj preduzetništva u oblasti reciklaže otpada i cirkularne ekonomije, koji će se realizovati u narednom periodu – kroz informisanje preduzetnika,  sprovođenje edukativnih radionica i seminara i sprovođenje stimulativnih mera.

Odgovorni za izvršenje:  MTUO

31.12.2023.  Osnovana zasebna administrativno-finansijska organizaciona jedinica nadležna za poslove sakupljanja i transporta otpada, razdvojena od ostalih komunalnih delatnosti u okviru JKP Napredak. Voditi odvojeno knjigovodstvo za ovu jedinicu i formirati bazu podataka sa prihodima i rashodima ove organizacione jedinice.

Odgovorni za izvršenje:  JKP Napredak, Opština Sokobanja

One thought on “Kalendar preporuka za unapređenje propisa i praksi upravljanja otpadom opštine Sokobanja

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Uporedite oglase